Zpracování osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Informační memorandum

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

I.

Zpracovávané osobní údaje

 

1.1     Miroslav Loskot, IČO: 05324823, se sídlem Mšecké Žehrovice 9, Mšec, PSČ: 270 64 (dále jen „Správce“), vykonává na základě živnostenského oprávnění činnost realitního makléře a je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů osob, jimž poskytuje zprostředkovatelskou činnost (dále jen „Klient“) v rozsahu:

a.      jméno a příjmení,

b.      adresa trvalého bydliště, popřípadě doručovací adresa,

c.      rodné číslo,

d.      IČO, DIČ,

e.      telefonní číslo a kontaktní e-mail klienta,

f.       popřípadě jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby v případě Klienta právnické osoby

a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti – uzavření zprostředkovávané smlouvy a plnění na základě ní.

 

1.2     Osobní údaje uvedené v bodě 1 tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného sporu s Klientem, vč. vymáhání nároků.

 

II.

Doba a forma zpracování osobních údajů

 

2.1     Osobní údaje Klienta budou zpracovávány po dobu 4 let uskutečnění zprostředkovávaného obchodu (dále jen „Doba“). V případě, že Klient nebude mít o zprostředkování ze strany Správce dále zájem a toto oznámí Správci e-mailem, Správce bude zpracovávat osobní údaje Klienta po dobu 4 let od tohoto oznámení z důvodu svých oprávněných zájmů viz čl. 1.2.

 

2.2     Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje Klienta v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Správci povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Správci povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.

 

2.3     Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 


 

III.

Práva a povinnosti subjektů údajů

 

3.1     Subjekt údajů má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a Správce je povinen mu tuto informaci poskytnout.

 

3.2     Subjekt údajů má právo požadovat opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

 

3.3     Subjekt údajů má právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

IV.

Poskytování osobních údajů 3. subjektům,

zpracování a poskytování údajů 3. subjektům na základě souhlasu

 

4.1     Správce poskytuje osobní údaje Klientů zpracovateli:

a.      účetní, popřípadě daňovému poradci, a to v rozsahu - jméno, příjmení, firma, IČO, DIČ, adresa trvalého bydliště/sídlo za účelem vedení účetnictví a plnění daňových povinností, konkrétní osobu účetní a daňového poradce Správce lze zjistit na dotaz u Správce, dále

b.      v případě, kdy je k tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.

 

4.2     Je-li součástí zprostředkovatelské smlouvy i

a.      zajištění právního servisu – vypracování smluvní dokumentace, a zajištění advokátní úschovy poskytuje Správce osobní údaje Klienta za tímto účelem JUDr. Kateřině Dlouhé, advokátce, IČO: 01341812, se sídlem Štefánikova 75/48, 150 00 Praha 5, jakožto zpracovateli, a to v zejména, nikoli však výlučně v rozsahu: jméno, příjmení Klienta, jeho adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, rodné číslo, místo narození, státní občanství, číslo účtu, kontaktní e-mailová adresa, číslo občanského průkazu, či jiného dokladu, místo jeho vydání a údaje o jeho platnosti,

b.      vypracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí poskytuje Správce osobní údaje Klienta za tímto účelem ………………………………………………….., IČO: ………………………….., se sídlem ………………………………………………………………………………………., jakožto zpracovateli, zejména, nikoli však výlučně v rozsahu: : jméno, příjmení Klienta, jeho adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, rodné číslo.

 

4.3     Udělí-li Klient samostatným dokumentem Správci souhlas k předání osobních údajů dalším osobám – advokátní kanceláři, finančnímu poradci, fotografovi, home stagerovi, odhadci, vyhotoviteli průkazu energetické náročnosti budovy, geodetovi, spolupracujícím obchodním partnerům, přičemž přesná identifikace těchto osob je uvedena vždy v příslušném souhlasu,  Správce je poté oprávněn zpracovávat a předávat osobní údaje Klienta dalším osobám za účelem uvedeným v souhlasu. Kliente je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a uplatňovat veškerá práva uvedená v čl. III tohoto dokumentu.

 

4.4     Udělí-li Klient Správci v samostatném dokumentu souhlas k zveřejnění jeho jména, příjmení, na webových stránkách Správce v odkaze reference, je Klient oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a Správce poté musí tento údaj ze svých webových stránek do 14 dnů odstranit.

V.

Ochrana Osobních údajů

 

5.1     Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje, a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.

 

5.2     Osobní údaje Klientů shromažďované v listinné podobě jsou ukládány na zabezpečeném místě a nemá k nim přístup jiná osoba než Správce.             

 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na Správce, a to prostřednictvím emailu:reality@mloskot.cz, nebo prostřednictvím dopisu adresovanému Správci na adresu: Mšecké Žehrovice 9, Mšec, PSČ: 270 64

 

 

 

 

 

Podpis klienta:

 

 

……………………………………………